Nachtzorg particulier:       €  40
         
          
         
         
       
         


 

Vergoedingen

 

Vergoeding is mogelijk via de WMO van de gemeente. Informeer bij de mogelijkheden bij je gemeente. Een verwijzing van je huisarts kan je daarbij helpen.

 

Privacyverklaring AVG

 

Inleiding

Praktijk Gericht slaat persoonsgegevens van je op. Jullie mogen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan. De wet- en regelgeving, met de name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook daartoe. Deze verklaring beschrijft hoe binnen Praktijk Gericht met privacy wordt omgegaan. Doel van deze verklaring is om de organisatorische en technische maatregelen te nemen die in redelijkheid van ons verwacht mogen worden om te waarborgen dat zorgvuldig met de vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan. 

 

Grondslag en doel 

Persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd voor de facturering. Wanneer de psychotherapeute ingeschakeld wordt om het hulpverleningstraject verder met je voort te zetten, krijgt zij na toestemming per email van jou, een verslag per email toegestuurd. Met de psychotherapeute hebben we een verwerkersovereenkomst. Ook met onze boekhouder hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

Bewaartermijnen 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Na het sturen van het verslag aan de psychotherapeute, wordt deze uit ons systeem verwijderd. Het gedurende een bepaalde periode bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Denk aan de boekhouding en aan het contact per email of app. 

 

Rechten van betrokkenen 

Op verzoek zullen wij je ten alle tijden inzage geven in de persoonsgegevens die we van je vastleggen. In alle gevallen kun je van ons vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of de gegevens te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op overdracht, wanneer je besluit bij iemand anders verder te gaan mag je bepalen of de persoonsgegevens overgedragen worden aan deze. Behoudens eventueel wettelijke verplichtingen (boekhouding facturen) zullen we dat dan ook op zo kort mogelijke termijn doen. Heb je een klacht dan kun je deze indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij hebben, rekening houdend met de gesignaleerde mogelijke risico’s, passende technische maatregelen getroffen om de verwerkingen van persoonsgegevens te beveiligen. De software en data zijn beveiligd via firewalls en beschermingssoftware en ook de (SSL-beschermde) website voldoet aan de geldende eisen. Whats app concact verloopt via de SILO app, een beveiligde app waarin gegevens niet worden opgeslagen. 

 

Melding incident persoonsgegevens (datalek)

Ondanks de getroffen maatregelen kan het gebeuren dat er zich een incident voordoet rond de vastgelegde persoonsgegevens. Een datalek zal in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek zal daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Uiteraard wordt een dergelijk incident grondig geëvalueerd en worden indien mogelijk nadere maatregelen genomen die herhaling van het incident zo goed mogelijk voorkomen.

 

Inschakelen derden

Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan (betrouwbaar te achten) derden wanneer dat wettelijke verplicht is, of omdat dit in het kader van de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden noodzakelijk is en verder bijvoorbeeld indien dit nodig is voor onze bedrijfsvoering; denk aan het verstrekken van gegevens aan onze accountant. Met dergelijke derden worden schriftelijke afspraken gemaakt, waarin wordt overeengekomen dat ook deze derden zich houden aan de wet- en regelgeving. In geen geval zullen wij de gegevens voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken en ook niet aan ‘goede doelen.’

 

Website

Op onze website kun je middels het contactformulier contact met ons opnemen. Wij zullen de opgegeven contactgegevens uitsluitend gebruiken om contact op te kunnen nemen met je. De gegevens komen automatisch binnen via de email.  De gegevens komen tevens via de mailserver langs de hostingpartij Hostnet.

 

Verwerkingsregister

Allerlei aspecten rond de diverse persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt, worden door ons vastgelegd in een ‘verwerkingsregister van persoonsgegevens’. Hierin is in kaart gebracht welke categorieën persoonsgegevens van verschillende categorieën betrokkenen wij verwerken om diverse redenen/ voor diverse doelen. Doordat wij door middel van dit verwerkingsregister een goed beeld hebben van de vastleggingen/ verwerkingen van alle persoonsgegevens. hebben wij ook helder welke risico's er rond de bescherming van die persoonsgegevens bestaan. Zo kan duidelijk worden bepaald en gemonitord of de technische en organisatorische maatregelen (nog) afdoende zijn c.q. of er nog aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Secundair doel van het verwerkingsregister is dat aan belanghebbenden (betrokkenen, verwerkingsverantwoordelijken, toezichthouders, etc.)  verantwoording kan worden afgelegd over het adequaat omgaan met persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben geen wachttijd.  Neem contact op